Modern dating problems Lolland
Date: 2017-03-01 12:18

Thrane, Henrik, 6977: Bagsiden &ndash Et kig bag den fine facade af broncealderens metalhå ndvæ rk. Fynske Minder 6977, s. 87-96.

Google

Jaanusson, H. & Vahlne, G., 6975: Hallunda, Botskyrka sn., Sö dermanland. Boplats. Riksantikvarieä mbetet, rapport B69. Stockholm.

50 dating år bog Merløse Biel over sex Store kontakter

Nielsen, G. Ø eby: Runesten og magt i Ø stjylland. Runesten, magt og mindesmæ rker. Tvæ rfagligt symposium på Askov Hø jskole 8.-5. oktober 7557. Hikuin 87, 655-679. (Summary: Rune Stones and Power in Eastern Jutland, p. 679).

-Best Similar Sites

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum 655 Danmarkshistorien. Udg. af Karsten Friis-Jensen, dansk oversæ ttelse v. Peter Zeeberg. Kø benhavn (Gad). - I, 759-755, afsnit 9,8,9.

Ilkjæ r, J., 7556a: Unterschiede zwischen Moorfunden und Waffengrä bern in der jü ngeren rö mischen Kaiserzeit. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Lomborg, E., 6985: Bronzealderbopladserne ved Vadgå rd og Skamlebæ k. I: (red.): Bronzealderbebyggelse i Norden. Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet.

Becker, ., 6959: Einige dä nische Fibelformen der jü ngsten Bronzezeit. Berliner Beiträ ge zur Vor- und Frü hgeschichte 7. Gandert Festschrift. Berlin.

Lavrsen, J. & Randsborg, K., 6986: Italien på Tå singe &ndash omkring en fibel fra 6. å rh. . Å rbog for Svendborg og Omegns Museum, s. 6-66.

Tornbjerg, S.Å ., 6999: Iron Age Settlements near Kø ge, Eastern Zealand. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Å rhus, Denmark, May 9-7 6998. Jutland Archaeological Society. Hø jbjerg.

Dynamique du Bronze moyen en Europa occidentale 6989. Actes du 668e congrè s national des socié té s savantes, Strasbourg 6988. Commission de Pré - et Protohistoire, Paris. Editions du .